Mumbai Pravachan (20th Jul '14) Video: USA - Canada Dharmayatra
10th Jun '14 - 13th Jul '14
Pratishthas during USA - Canada Dharmayatra
Mumbai Pravachan (8th Jun '14) Video: Spiritualtouch Retreat
26th May '14 - 29th May '14
Gandharvada - Shibir 6
Pravachan 1 - 4, Revision Session 1 - 4
Bhakti (30th May '14) Video: Skits - Spiritualtouch Retreat
Celebrations, May 2014
Mumbai Pravachan (25th May '14)
Video: UK - USA Dharmayatra
15th Apr '14 - 4th May '14
Gandharvada - Shibir 5
Pravachan 1 - 4
Bhakti with Sarvarpits (16th May '14)
Video: A Divine Decade
Memories of UK Dharmayatras
Mumbai Pravachan (11th May '14) Video: Shri Bhagwan Mahavira Janma Kalyanak Shobhayatra Dharampur
Category:

Sadguru Enlightens

Pujya Gurudevshri's
Pravachans on television
 • Aastha
  2:30 p.m. to 2:50 p.m. (Monday to Saturday)
  8:20 a.m. to 8:40 a.m. (Sunday)

 • Sanskar
  6:40 a.m. to 7:00 a.m. (Sunday)

 • Arihant
  7:30 a.m. to 7:50 a.m. (Everyday)
  1:30 p.m. to 1:50 p.m. (Everyday)

 • Soham
  9:00 a.m. to 9:30 a.m. (Everyday)

Upcoming Webcast

Gandharvada Shibir - 7
(Panchama Gandhar Shri Sudharma Swami)
26th Jul '14 - 27th Jul '14
Mumbai Pravachan
3rd Aug '14
Paryushan Parva
Gandharvada - Sixth Gandhar Shri Mandikswami
22nd Aug '14 - 29th Aug '14