Shrimad Rajchandra Mission Dharampur
Share

Arhat Touch Curriculum : Level 1

Philosophy

 • Panch Parmeshthi
  (5 Supreme Beings)
 • Significance of the Jain Aum
 • Arihant Bhagwan and
  Siddha Bhagwan
 • Name and Lanchhans (Symbols)
  of 24 Tirthankars
 • 14 Swapna (14 Dreams)
 • 5 Kalyanaks
  (5 Auspicious Events)
 • 8 Pratiharya (8 Divine Objects)
  and Samavasaran (Assembly Hall)
 • Ekendriya-Panchendriya Jivas
  (1-5 sensed beings)
 • 4 Gati (4 Realms)

Rituals

 • Temple:
  • a) Introduction to Derasar,
   Tirth and Pratishtha
  • b)Going for Darshan

 • Festivals:
  • a)Mahavira Jayanti
  • b)Diwali

 • Pilgrimage:
  • a)Sammet Shikhar
  • b)Pawapuri
  • c)Kshatriyakund
 • Chaityavandan Sutras:
  • a)Sakalkushalavalli
  • b)Baar Guna Arihant Dev
  • c)Jan Kinchi

 • Stutis:
  • a)Chattari Mangalam
  • b) Darshanam Devadevasya
  • c)Anyatha Sharanam Naasti
  • d)Jine Bhakti
  • e)Anguthe Amrut
  • f) Bhavo Bhav
  • g)Kaane maara Kunthunath
  • h) Prabhu Darshan
  • i)Prabhuji Maara Aajthi

 • Others:
  • Arti and Mangal Divo

Mythology

Bhagwan Mahavira


 • 1. Gandhar Gautamswami
 • 2. Gandhar Sudharmaswami
 • 1. Abhaykumar
 • 2. King Shrenik

 • 3. Jambuswami
 • 4. Mahasati Chandanbala

 • 3. Mahasati Sulsa

Self - Development

 • 1. Friendship
 • 2. Kindness
 • 3. Love one, Love all

 • 4. Beauty of life
 • 5. Service