Category:
 
London Spiritual Centre Pratishtha Mahotsav
29th Dec '18 - 1st Jan '19
 
 
Pravachan 1 | London Spiritual Centre Pratishtha Mahotsav | Pujya Gurudevshri Rakeshbhai
29th Dec '18, Afternoon | 2 hr 9 min
 
 
Pravachan 2 | London Spiritual Centre Pratishtha Mahotsav | Pujya Gurudevshri Rakeshbhai
30th Dec '18, Morning | 2 hr 9 min
 
 
Pravachan 3 | London Spiritual Centre Pratishtha Mahotsav | Pujya Gurudevshri Rakeshbhai
30th Dec '18, Afternoon | 2 hr 16 min
 
 
Pravachan 4 | London Spiritual Centre Pratishtha Mahotsav | Pujya Gurudevshri Rakeshbhai
31st Dec '18, Morning | 2 hr 15 min
 
 
Pravachan 5 | London Spiritual Centre Pratishtha Mahotsav | Pujya Gurudevshri Rakeshbhai
31st Dec '18, Afternoon | 2 hr 27 min
 
 
Inauguration of London Spiritual Centre | Shobhayatra and Pratishtha | Pujya Gurudevshri Rakeshbhai
1st Jan '19, Morning | 4 hr 11 min